Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Chủ tịch ỦY BAN MỤC VỤ DI DÂN- HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Gửi thư chúc mừng Giáng sinh đến: 
- Quý Cha đặc trách mục vụ di dân các giáo phận.
- Quý Linh mục và tu sĩ đang làm mục vụ cho anh chị em di dân.
- Anh chị em xa quê.